Minister van Buitenlandse zaken over mensenrechtendialoog met China

Beantwoording vragen van het lid Ormel over het rapport van Amnesty International inzake mensenrechtenschendingen onder de nieuwe regering van de Volksrepubliek China.

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ormel over het rapport van Amnesty International inzake mensenrechtenschendingen onder de nieuwe regering van de Volksrepubliek China. Deze vragen werden ingezonden op 3 november 2003 met kenmerk 2030402290.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoord van de heer De Hoop Scheffer, minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ormel (CDA) over het rapport van Amnesty International inzake mensenrechtenschendingen onder de nieuwe regering van de Volksrepubliek China.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het rapport "Voortdurende mishandeling onder een nieuwe regering" over de Volksrepubliek China, van Amnesty International? Kunt u een reactie geven op de inhoud van dit rapport?

Antwoord

Ja, ik heb kennis genomen van dit rapport. Ik deel de zorgen van Amnesty International zoals deze in het rapport worden geschetst. Het in het rapport genoemde, omstreden wetgevingsvoorstel in Hong Kong is door het bestuur van de Speciale Administratieve Regio inmiddels voor onbepaalde tijd opgeschort vanwege de vele protesten daartegen.

Vraag 2

Komt tijdens het bezoek dat de huidige voorzitter van de EU, de Italiaanse premier Berlusconi, deze week aan de volksrepubliek China brengt, de mensenrechtensituatie ter sprake?

Antwoord

De Italiaanse premier Berlusconi bezocht China als EU-voorzitter op 30 oktober jl. in het kader van de reguliere EU-China topontmoeting. Tijdens deze top is ook het onderwerp mensenrechten besproken. Berlusconi heeft daarbij China opgeroepen burger-, politieke en religieuze rechten te respecteren. Ook zijn het veelvuldig toepassen van de doodstraf en de noodzaak de vrijheid van meningsuiting te respecteren opgebracht. Beide partijen gaven aan waardering te hebben voor de halfjaarlijkse mensenrechtendialoog, waarbij zij benadrukten te willen streven naar meer betekenisvolle en positieve resultaten in de praktijk. Ten aanzien van terrorismebestrijding werd benadrukt dat deze in lijn moet zijn met respect voor mensenrechten.

Vraag 3

Welke signalen worden in Europees verband afgegeven over de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China en wat is de reactie van de Chinese autoriteiten op deze signalen?

Antwoord

De Europese Unie voert ieder half jaar een mensenrechtendialoog met China, waar een breed scala aan mensenrechtenthemas aan de orde wordt gesteld. Ook de problemen die door Amnesty International in het rapport worden genoemd zijn hierbij regelmatig onderwerp van gesprek. Voorafgaand aan de dialoog wordt aan de Chinese autoriteiten een lijst met gevallen van politieke gevangenen overhandigd, met het verzoek informatie te verschaffen over hun welzijn en de mogelijkheid tot strafvermindering of vrijlating. In het kader van de dialoog vinden jaarlijks enkele seminars plaats op expertniveau, waar Europese en Chinese deelnemers zich buigen over diverse mensenrechtenonderwerpen. Nederland is voornemens om tijdens zijn EU-voorzitterschap in 2004 bijzondere aandacht te besteden aan de resultaten van de dialoog. Los van de mensenrechtendialoog gebruikt de EU ook andere diplomatieke middelen, waaronder verklaringen en vertrouwelijke démarches, om mensenrechtenschendingen aan te kaarten bij de Chinese autoriteiten. De Chinese reactie kenmerkt zich door een toenemende bereidheid om deze onderwerpen te bespreken. Zo bestaat aan Chinese zijde belangstelling voor uitwisseling van kennis en samenwerking bij o.m. het versterken van de rechtsstaat, het tegengaan van marteling, en bestudering van mogelijkheden om maatschappelijke organisaties een plaats te geven in het Chinese staatssysteem. Op andere vlakken moet ik echter constateren dat er aan Chinese kant minder openheid bestaat om aan de zorgen van de EU tegemoet te komen (bv. vrijheid van meningsuiting en vergadering, godsdienstvrijheid, rechten van minderheden in met name Tibet en Xinjiang).

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular