Advocaat van Falun Gong beargumenteert dat voormalig Chinees leider geen onschendbaarheid geniet voor foltering en genocide

CHICAGO (FDI) – Voor het overvolle gerechtsgebouw in de binnenstad van Chicago, werden gisteren de argumenten voorgesteld aan het zevende Hof van Beroep in het hoodfproces tegen voormalig Chinees leider Jiang Zemin. Jiang wordt beschuldigd van de misdaad van foltering, genocide en misdaden tegen de mensheid in de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China, wat tot duizenden doden en honderdduizenden misbruiken en mishandelingen heeft geleid in de meer dan 300 werkkampen die China rijk is. Volgens de Chinese overheid beoefende tegen 1999 ongeveer 8% van de Chinese bevolking Falun Gong, toen Jiang het bevel gaf deze prakrijk te “vernietigen”

 

Terry_Marsh_2004_28_05.jpgAdvocaat van de aanklagers, Dr. Terri Marsh, haalde in haar openingspleidooi aan dat voormalige staatshoofden geen onschendbaarheid genieten voor onofficiële daden begaan tijdens hun ambtsuitoefening voor V.S. tribunalen. “Onschendbaarheid staat niet gelijk met straffeloosheid” verklaarde Dr. Marsh, eraan toevoegend dat het V.S.- precedentenrecht een specifiek onderscheid maakt tussen officiële en onofficiële daden met betrekking tot onschendbaarheid.

Eén van de gevallen geciteerd door Dr. Marsh was Hilao vs. Marcos (25 F 3d 1477) waar het 9e Hof van Beroep stelde dat vermeende daden van marteling, executie en verdwijningen “door een dictator geen ‘officiële daden’ zijn, die niet kunnen herzien worden door enig federaal gerechtshof.

Dr. Marsh citeerde eveneens V.S. v. Noriega (746 F Supp 1506, 1522) waar de arrondissementsrechtbank oordeelde dat “Het onderzoek niet bestaat in het uitzoeken of Noriega wel of niet zijn officiële positie gebruikte om zich in te laten met uitdagende handelingen, maar of deze handelingen het initiatief waren van Noriega zelf in plaats van Panama”.

Dr. Marsh merkte vervolgens op dat er een overvloed aan bewijsmateriaal is dat aangeeft dat Jiang de vervolging tegen Falun Gong lanceerde uit persoonlijk gewin, en citereerde een artikel van CNN’s verantwoordelijke China analyst Willy Larn die zei, “Jiang heeft een Mao-achtige massa beweging gemobiliseerd tegen… Falun Gong en… de meest ernstige kritiek over Jiang’s handelen tegen Falun Gong is dat hij de beweging gebruikt om loyaliteit voor zichzelf te promoten."

Zich voordoend als een vriend van het gerecht, begon advocaat van het Departement van Justitie, Douglas N. Letter, zijn pleidooi met de nadruk te leggen op de Verenigde Staten haar veroordeling van de vervolging van Falun Gong “De top van de Verenigde Staten – we hebben het hier over de President en de Staatssecretaris -  heeft openlijk ernstige kritiek geuit op de Chinese regering ten aanzien van de vervolging van Falun Gong, aldus Letter.

Desondanks zei Letter dat het toestaan van publiekelijke rechtszaken tegen staatshoofden die op bezoek zijn de diplomatieke inspanningen van de V.S. verstoren, evenals een precedent zou stellen om publieke rechtszaken toe te staan tegen presidenten van de V.S. op missie.

Tijdens haar eindpleidooi gaf Dr. Marsh hierop als antwoord “Het gevaar dat V.S. gerechten betrokken raken in moeilijke en gevoelige disputen is reëel,… Maar deze mogelijke gevaren, echter, hebben geen betrekking op de echte doelen die deze wetgeving tracht naar voren te brengen. In deze nieuwe tijd waarin landen over de hele wereld democratiseren en wetten regeren, moeten we onze vastberadenheid handhaven en versterken om te verzekeren dat de Rechten van de Mens overal gerespecteerd worden.

Het regeren brengt verstrekkende, onmiddellijke gevolgen met zich mee

Dr. Marsh voegde er aan toe dat een afwijzing van deze zaak niet alleen de hele structuur van Nuremberg en het systeem van de internationale wetgeving, dat de V.S. meehielp tot stand te brengen, in groot gevaar brengt, maar een boodschap geeft die geïnterpreteerd zou kunnen worden als dat voormalige en huidige staatshoofden ongestraft mogen martelen en genocide plegen.

Tijdens de persconferentie, na de hoorzitting, weidde Dr. Marsh samen met China expert en beleidsadviseur, Mr. Erping Zhang, uit over het belang van de rechtszaak op de onmiddellijke stopzetting van mishandelingen en moorden in China.

“Het nieuws dat Jiang is gedagvaard voor genocide in de V.S. is echt een afschrikmiddel voor degenen die de orders van Jiang uitvoeren en het heeft reeds verscheidene mishandelingen en misbruiken in China voorkomen", vertelde Zhang. Indien het V.S. gerechtshof Jiang niet bestraft, dan zendt het de boodschap aan de Chinese politie en het personeel van werkkampen dat zij ook straffeloos blijven.

Stephen Gregory, een medewerker van de universiteit van Chicago en vrijwillige coördinator van Falun Gong activiteiten in Chicago, heeft deze zaak van dichtbij gevolgd en zei dat wetten betreffende onschendbaarheid nodig zijn, maar dat deze geen betrekking hebben op Jiang gezien de aard van de daden.

 “Leiders van naties moeten zich, omwille van hun officiële verantwoordelijkheden en de macht die aan hen verleend is door de wetten van hun land, bezighouden met controversiële geschillen. Wetten die betrekking hebben op onschendbaarheid zijn nodig om dergelijke leiders te beschermen tijdens de uitvoering van hun officiële werkzaamheden”, zei Mr. Gregory. “Desondanks kunnen deze wetten niet gebruikt worden om diegenen af te schermen die er alleen op uit zijn om hun macht en positie te misbruiken om te mishandelen en de misdaad van genocide te begaan. Dergelijke handelingen komen niet van de macht die hen door de staat is verleend. Ze zijn m.a.w. individuele, onofficiële daden en niet beschermd door onschendbaarheidwetten.”

Het panel van drie rechters van de 7th Rondgaande Rechtbank heeft de zaak in beraad genomen na de argumenten gehoord te hebben.

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular