Duits Parlement neemt resolutie aan en roept om afschaffing van het Chinese Laogai (dwangarbeidskampen) systeem

Op 10 mei 2007 heeft het Duitse Parlement een resolutie aangenomen die oproept tot afschaffing van de Chinese dwangarbeidskampen waar ernstige onderdrukking en foltering plaatsvindt, waaronder die van illegaal vastgehouden Falun Gong beoefenaars. In recente jaren hebben het Europees Parlement en de Raad van Europa resoluties gemaakt die mensenrechtenschendingen in China afkeuren en misdaden van totalitaire communistische regimes veroordelen, maar het is voor het eerst dat een EU-lidstaat het initiatief neemt een resolutie te maken die betrekking heeft op China. Alle Duitse parlementsfracties behalve de linkse partij stemden voor de resolutie.

Duitse versie van de resolutietekst: http://dip.bundestag.de/btd/16/045/1604559.pdf

Veroordeling van China’s dwangarbeidskampen

Het Lagerhuis van het Duitse Parlement zou moeten besluiten:

I. Het Lagerhuis van het Duitse Parlement stelt vast:

 
Een van de in de geschiedenis beruchtste onderdrukkingsinstrumenten van een totalitaire staat tegen haar eigen bevolking was het Sovjet Gulag systeem van straf- en dwangarbeidskampen dat in de tijd van Stalin zijn vreselijke hoogtepunt bereikte. De wreedheden die begaan werden in deze kampen kregen in het westen grote bekendheid door het boek “The Gulag Archipelago” van de nobel literatuurprijs winnaar Axelxander Solschenizyn.

Hoewel het Sovjet Gulag systeem tot het verleden behoort, blijft in de Volksrepubliek China een gelijksoortig onderdrukkingsinstrument voortbestaan. Daar worden politieke dissidenten op gelijksoortige wijze geterroriseerd met het zogeheten Laogai-Systeem \[dwangarbeidskampen]. Niet zelden worden mensen die slechts kleine misdaden of wangedrag begaan hebben veroordeeld tot dwangarbeidskampen. Naast deze zijn ook etnische minderheden zoals de Tibetanen, Mongoliërs en Oeigoeren en religieuze minderheden, in het bijzonder Falun Gong aanhangers ook groepen die veroordeeld zijn tot deze kampen zonder legaal proces. In meer dan 1.000 gevangenissen, werkkampen en zogenaamde psychiatrische inrichtingen die hun oorsprong in de tijd van Mao hebben, worden andersdenkenden zonder legaal rechtsproces opgesloten en “politiek gehersenspoeld”. Het aantal gevangenen bedraagd volgens officiële cijfers 200.000. Non-gouvernementele organisaties gaan echter van veel hogere aantallen uit.

Naast politieke hersenspoeling worden de gevangenen aan harde onbetaalde arbeid onderworpen tot 16 uur per dag, 7 dagen per week, met slechts 3 of 4 dagen vrij per jaar. De arbeid wordt door de gevangenen, waaronder ook minderjarigen, verricht in fabrieken, landbouwbedrijven en in de mijnindustrie. Naast de schending van het verbod op dwangarbeid komt het daarbij ook systematisch tot schendingen van het verbod op kinderarbeid. De gevangenis- en arbeidsomstandigheden zijn onmenselijk. Gevangenen worden gedwongen om te gaan met giftige chemicaliën zonder beschermende kleding of tot werken in de met Asbest verontreinigde mijnen, in welke de verplichte veiligheidsvoorschriften volledig genegeerd worden. In de kampen bestaat geenerlei werkveiligheid.
 
De gevangenen worden aan de meest verscheidene wijzen van foltering onderworpen. Leven wordt als onbelangrijk beschouwd en dood als gevolg van ondervoeding, overwerk, uitputting en foltering wordt op de koop toe genomen. Bovendien zijn er hoge aantallen zelfmoorden onder de gevangenen.

Vele in het buitenland wonende voormalige Laogai-gevangenen proberen voortdurend in het westen over de ware gebeurtenissen in deze kampen te vertellen (inclusief de Laogai Research Foundation). Ook de VN speciale rapporteur inzake foltering, prof. Manfred Nowak, wees na zijn China-reis in een bericht van december 2005 op de mensonwaardige gevangenisomstandigheden in Chinese Laogai-kampen.

De in de Laogai-kampen begane gewelddadigheden zijn zo goed gedocumenteerd dat de Senaat van de VS op 16 december 2005 met 413 tegen 1 stemde voor een resolutie (H. Con. Res. 294), die de onmenselijke omstandigheden in de kampen veroordeelt. Ook wanneer Duitsland in constructieve betrekkingen met de Volksrepubliek China geïnteresseerd is, mag de Duitse regering niet zwijgen over de omstandigheden in de Laogai-kampen.

 

II.  Het Duitse Parlement vraagt de Duitse regering om:

 
1. de omstandigheden in de Laogai-kampen te blijven veroordelen, te eisen van de Volksrepubliek China om de inrichtingen [de Laogai kampen] te sluiten en het Laogai systeem in het kader van het Duits-Chinese rechtsstaatsdialoog zowel als de EU-China mensenrechtendialoog eens te meer ter sprake zal brengen.

2. de regering van de Volksrepubliek China te verzoeken om de vrijgave van informatie over het Laogai-systeem, met inbegrip van het aantal kampen, de exacte locatie en het aantal mensen dat gevangen zit in deze kampen.

3. de regering van de Volksrepubliek China te verzoeken om informatie over de in de Laogai-kampen vervaardigde producten, productlabels en exportlanden.

4. in samenwerking met geschikte entiteiten (bijvoorbeeld de buitenlandse kamers van koophandel), Duitse ondernemingen die in China handel drijven op de mogelijkheid te wijzen dat ze met Chinese zakenpartners samenwerken achter wie zich Laogai-inrichtingen schuil gaan.

5. zich in EU-verband in samenwerking met de geschikte instellingen uit de privé-sector in te zetten voor de totstandkoming van een vrijwillig zegel van goedkeuring voor ieder Chinees product dat geen enkel onderdeel bevat uit Laogai-kampen. En bovendien op globale schaal stappen te ontwikkelen die producten die in Laogai-kampen vervaardigd worden ervan weerhouden de internationale markt binnen te dringen.

6. verder te eisen dat de regering van de Volksrepubliek China informatie vrijgeeft over het aantal dodelijke slachtoffers in de Laogai-kampen.

7. te eisen dat de regering van de Volksrepubliek China onbeperkte bezoeken toelaat van de hoge commisaris van de VN, de VN speciale rapporteur en de staf van de Internationale Commisie van het Rode Kruis.

8. in de VN-mensenrechtenraad erop aan te dringen dat de problematiek van de Chinese Laogai-kampen in deze comissie uitvoerig aan de orde komt.

Berlijn, 7 maart, 2007

Volker Kauder, Dr. Peter Ramsauer en Fractie 
Dr. Peter Struck en Fractie
Dr. Guido Westerwelle en Fractie
Renate Künast, Fritz Kuhn en Fractie


 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular