De verklaring van het comité van de Verenigde Naties betreffende martelingen, moet tot actie aanzetten om de organenroof bij Falun Gong beoefenaars te beëindigen

15-12-2008 Orgaanroof

Het FDIC vraagt de oprichting van een internationale commissie die de inspanningen om de organenroof te beëindigen onderzoekt, overziet en coördineert
New York - Op 21 november nam het Comité betreffende martelingen van de Verenigde Naties een wettelijk bindende beslissing waarin een onderzoek gevraagd wordt naar de illegale organenroof bij Falun Gong beoefenaars. Deze beslissing kwam er als gevolg van recente acties van schrijvers, advocaten, dokters en regeringsvertegenwoordigers om deze misbruiken te onderzoeken en te veroordelen. Het Falun Dafa Informatie Centrum spoort de internationale gemeenschap aan om onmiddellijke actie te nemen om deze misdaden tegen de mensheid verder te onderzoeken, te stoppen en te voorkomen.

"De beslissing van het comité van de Verenigde Naties tegen Martelingen om dit onderwerp naar voren te brengen, is zeer belangrijk en prijzenswaardig. Het geeft meer gewicht aan de bewering dat gewetensgevangenen van Falun Gong omgebracht werden zodat hun organen verkocht konden worden voor winst", vertelt Erping Zhang, de woordvoerder van Falun Gong.

 "Het is duidelijk dat er een zeer reëel gevaar bestaat dat deze praktijken doorgaan en misschien zelfs escaleren nu de Olympische Spelen afgelopen zijn. Het is van levensbelang voor de internationale gemeenschap om concrete en onmiddellijke stappen te ondernemen om zeker te zijn dat dit niet gebeurt."

Het FDIC vraagt de internationale gemeenschap - vooral de lidstaten van de conventie van de Verenigde Naties tegen Marteling - om een onafhankelijke, internationale commissie op te richten om deze misdaden te onderzoeken en te overzien en om straffen te adviseren voor diegenen die betrokken waren bij de organenroof in China, zowel voor leden van de communistische partij en de staatsinstellingen als voor individuele daders. Deze commissie zou ook kunnen nagaan welke verschillende maatregelen reeds getroffen werden door verschillende nationale regeringen om te verzekeren dat hun burgers niet medeplichtig zijn.

Besluiten van de Verenigde Naties

In de concluderende waarnemingen over de mate waarin China de Conventie tegen marteling van de Verenigde Naties naleeft, uitte het VN Comité bezorgdheid over " de informatie dat Falun Gong beoefenaars op grote schaal onderworpen werden aan martelingen en mishandelingen in gevangenissen en dat sommigen van hen gebruikt werden voor organentransplantaties."

Het comité maakte vervolgens de volgende aanbeveling, die tot nog toe wettelijk de meest bindende eis is voor de Chinese autoriteiten, om onderzoek te verrichten en de verantwoordelijken voor de gedwongen organenroof van Falun Gong beoefenaars te straffen:

 "De staatspartij moet onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de beweringen dat sommige Falun Gong beoefenaars gemarteld werden en gebruikt voor organentransplantaties en moet, indien aangewezen, maatregelen treffen om te verzekeren dat de verantwoordelijken voor zulke misdaden gerechtelijk vervolgd en gestraft worden."

De conclusies van het comité volgen op aanhoudend navragen aan de Chinese regering. Sinds Augustus 2006 richtten Manfred Nowak, de speciale VN rapporteur voor mishandelingen en mevrouw Asma Jahangir, de speciale VN rapporteur  voor religieuze vrijheid, herhaaldelijk vragen aan de Chinese regering, zonder dat er bevredigende antwoorden kwamen.

Het sterke standpunt van het VN comité over dit onderwerp moet geprezen worden. Tegelijk is het belangrijk om ook te erkennen dat het bijna onmogelijk is voor het door de Chinese regering aangewezen orgaan om een eerlijke vaststelling te maken. De oorzaken hiervoor zijn het gebrek aan een onafhankelijke rechtelijke macht en de verweven medeplichtigheid van staatsentiteiten in deze misdaden - voornamelijk de gevangenissen, werkkampen en militaire ziekenhuizen.  De huidige aanwijzingen verwijzen inderdaad dat het juist de communistische partij en de staatsentiteiten zijn die de wreedheden omtrent organenroof coördineren in China.

Daarom roept het FDIC de internationale gemeenschap op om zijn eigen commissie op te richten om zowel onderzoek te verrichten naar de begane misdaden als om de aan de gang zijnde organentransplantaties te monitoren in China. 

Internationale stappen die tot nog toe zijn genomen

De beschuldigingen van systematische organenroof van Falun Gong beoefenaars in Chinese gevangenissen werden voor het eerst geuit in 2006. Deze werden gevolgd door een onafhankelijk onderzoek door de Canadezen David Kilgour and David Matas, die concludeerden dat de aantijgingen correct waren. Sindsdien vonden ook een aantal regeringen, internationale organisaties en leden van de medische gemeenschap de beschuldigen geloofwaardig en in sommige gevallen werden stappen ondernomen om te verzekeren dat de eigen burgers niet medeplichtig zouden worden aan dergelijke misdaden.

Hierna volgen een aantal voorbeelden van genomen stappen, initiatieven die verder uitgewerkt moeten worden:

Uivoeren van bijkomende onafhankelijke onderzoeken en analyses

 • In maart 2007 schreef het Tijdschrift van de Koninklijke gemeenschap van Geneeskunde dat Dr. Tom Treasure de beschuldigingen geloofwaardig vond, vooral met de rol die de dokters speelden ten tijde van de Holocaust in het achterhoofd.
 • In juli 2008 besliste een speciale Israëlische rabbijnse raad dat de Chinese regering verantwoordelijk was voor het doden van Falun Gong beoefenaars, mogelijkerwijs omwille van materiële winst door organenverkoop.
 • In november 2008 verscheen een omslagverhaal over organenroof in het ‘Weekly Standard Magazine' geschreven door Ethan Gutmann, lid van de Stichting ter verdediging van de Democratie. Het artikel beschrijft het verdachte systematische medisch testen van Falun Gong beoefenaars.

Maatregelen treffen om de stroom te doen stoppen van orgaanaanvragers uit andere landen die naar China reizen voor organentransplantatie

 • Sinds begin 2007 laten drie Israëlische verzekeringsmaatschappijen hun patiënten niet meer naar China gaan voor transplantaties.
 • In augustus 2007 vroeg Hou Sheng-Mao, de directeur van het Taiwanese Ministerie voor Volksgezondheid, aan Taiwanese dokters hun patiënten niet meer aan te raden om naar China te gaan voor transplantaties.
 • In december 2007 werd een petitie, die door 140 Canadese psychiaters werd ondertekend, voorgelegd aan het Parlement. De petitie vroeg de regering om reisadviezen uit te brengen die de bevolking zouden waarschuwen dat er in China orgaantransplantaties worden gedaan met organen van donoren die niet met de transplantaties hebben ingestemd, zoals Falun Gong beoefenaars.
 • In februari 2008 diende het Canadese Parlementslid Borys Wrzesnewskyj een wetsvoorstel in om alle Canadezen ervan te weerhouden menselijke organen en lichaamsdelen te proberen verkrijgen van onwillende donoren, ook als dat wordt gedaan door daarvoor naar een ander land te reizen. Hij stelde dat de urgentie van de materie aan het licht kwam door het rapport van Kilgour en Matas.

Academische training en samenwerking met Chinese doktors op gebied van organentransplantatie stoppen

 • In juli 2006 publiceerde Dr. Kirk C. Allison, Geassocieerd Directeur van het Programma voor Mensenrechten en Geneeskunde aan de Universiteit van Minnesota, een statement die de bevindingen van het rapport van Kilgour en Matas ondersteunde en academische en medische kringen opriep niet langer met China samen te werken voor orgaan transplantaties.
 • In december 2006 kondigde het Australische Ministerie van Volksgezondheid de stopzetting aan van het trainingsprogramma dat Chinese artsen opleidde in orgaan transplantatietechnieken in de Prince Charles en Princess Alexandra ziekenhuizen. Ook samenwerkingsprogramma's met China rond orgaantransplantaties worden stopgezet. http://www.news.com.au/story/0,10117,20876865-1702,00.html?from=public_rss

Hoorzittingen houden en het onderwerp ter sprake brengen bij de Chinese regering

 • In September 2006 hield het Congres van de Verenigde Staten een hoorzitting over organenroof bij Falun Gong beoefenaars.
 • In september 2006 nam het Europese Parlement een resolutie aan die de gevangenneming en marteling van Falun Gong beoefenaars veroordeelt en bezorgdheid uitdrukt over rapporten van organenroof. Tijdens de EU-China top in Helsinki werd dit onderwerp ook door de Finse Minister van Buitenlandse Zaken Tuomioja tijdens bilaterale gesprekken met China's Minister van Buitenlandse Zaken Li Zhaoxing besproken.
 • In november 2006 richtte het Comité voor Buitenlandse Zaken van het Ierse Parlement, na een hoorzitting over dit onderwerp, een geschreven vraag tot de Minister van Buitenlandse Zaken om dit onderwerp bij zijn Chinese tegenhanger ter sprake te brengen en om dit op te nemen in de EU-China dialoog over mensenrechten.

Internationale stappen die tot dusver genomen zijn

De beschuldigingen van systematische orgaanroof van Falun Gong beoefenaars in Chinese gevangenschap verschenen in 2006, op de voet gevolgd door een onafhankelijk onderzoek door de Canadezen David Kilgour en David Matas, die tot de conclusie kwamen dat de beschuldigingen  gegrond waren. Vanaf dat moment hebben een aantal overheden, internationale instellingen en leden van de medische gemeenschap de beschuldigingen als aannemelijk beschouwd en in sommige gevallen acties ondernomen om te voorkomen dat hun eigen burgers zich onbewust medeplichtig zouden maken in deze misdaden.

Hier volgen een aantal van de stappen die genomen zijn, initiatieven die verder uitgewerkt dienen te worden:

Uitvoeren van aanvullend onafhankelijk onderzoek en analyse

   

 • Edward McMillan-Scott, voormalig President van het Europese Parlement en rapporteur van het  EU's Europese Instrument voor Democratie en Mensenrechten, reisde in mei 2006 naar China met de  missie om persoonlijk de beschuldigingen van orgaanroof te onderzoeken. Hij heeft meerdere malen de orgaan oogst van Falun Gong beoefenaars in China veroordeelt.

 • In maart 2007 kwam Dokter Tom Treasure, columnist in de Journal of the Royal Society Medicine, tot de conclusie dat de aantijgingen gegrond zijn, zeker in het licht van de rol die dokters hebben gespeeld in de Holocaust.
 • In juli 2008 verklaarde een speciale raad van Israëlische rabbi's dat het Chinese regime zich schuldig heeft gemaakt aan het vermoorden van Falun Gong beoefenaars, mogelijk vanwege de winsten die verkregen worden door de orgaanoogst.
 • In november 2008 verscheen er in het Weekly Standard tijdschrift een artikel betreffende de orgaanoogst geschreven door Ethan Gutmann, vooraanstaand lid van Foundation for the Defense of Democracies. Het artikel beschrijft tot in detail hoe Falun Gong beoefenaars op systematische en verdachte wijze medisch getest worden.

Het nemen van maatregelen om de golf buitenlandse belanghebbenden die naar China voor organen reizen in te dammen:

 • In augustus 2006 gaf de National Kidney Foundation in New York een verklaring waarin zij grote zorgen uitspreekt over de beschuldigingen dat grote hoeveelheden Falun Gong beoefenaars zijn geëxecuteerd voor het verkrijgen van hun organen en het verzet tegen zo'n intrige en orgaantransplantatie toerisme in het algemeen.

 • Begin 2007 zijn drie Israëlische gezondheid verzekeraars gestopt met het uitzenden van patiënten naar China voor transplantaties. Dit was gedeeltelijk gerelateerd aan een onderzoek waarin de Israëlische autoriteiten meerdere mannen voor belastingontduiking arresteerden die in verbinding stonden me een bedrijf dat als bemiddelaar optrad voor het transplanteren van organen van Chinese gevangenen voor Israëliërs. Eén van de mannen had in een geheim interview verklaard dat de organen van "mensen die tegen het regime ingingen, diegene die ter dood veroordeeld waren en van Falun Gong gevangenen" kwamen.
 • In augustus 2007 verzocht Hou Sheng-Mao, de directeur van het Departement Gezondheid, Taiwanese dokters om hun patiënten aan te raden niet naar het vasteland van China af te reizen voor transplantaties.
 • In december 2007 werd er een petitie ondertekend door 140 Canadese medici. Deze petitie werd vervolgens aangeboden aan het Lagerhuis met het verzoek om reisadviezen uit te geven om mensen te waarschuwen dat orgaantransplantaties ook de organen van donoren betreft die geen toestemming daarvoor hebben gegeven, zoals Falun Gong beoefenaars.
 • In februari 2008 introduceerde Canadees parlementslid, Borys Wrzesnewskyj, een nota om Canadezen ervan te weerhouden deel te nemen aan het verkrijgen van organen en lichaamsdelen van onwelwillende donoren, inclusief het afreizen naar andere landen voor het verkrijgen van zulk soort organen. Hij stelde dat het belang van deze zaak was belicht door de vondsten van het Kilgour-Matas rapport. 

Het staken van academische training en samenwerking met Chinese dokters op het gebied van orgaan transplanties.

 • In juli 2006 gaf  Kirk C. Allison, Associatie Directeur van het Programma van Mensenrechten en Medicijnen aan de universiteit van Minnesota, een verklaring ter ondersteuning van de onderzoekingen van Kilgour-Matas dat academici en medici de samenwerking met China op het gebied van orgaantransplantaties stil moesten zetten.
 • In december 2006 verklaarde het Australische Ministerie van Gezondheid dat de training programma's voor Chinese dokters in orgaantransplantaties aan het Prince Charles and Princess Alexandra Ziekenhuis waren afgelast, zowel als een verbod op gezamenlijk onderzoek programma's met China op het gebied van orgaantransplantaties. http://www.news.com.au/story/0,10117,20876865-1702,00.html?from=public_rss

Het uitvoeren van staats hoorzittingen en het aan de orde brengen van het probleem bij de Chinese overheid.

 • In september 2006, hield de United States Congres een hoorzitting over de orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars.
 • In september 2006, nam het Europese Parlement een resolutie aan waarin het gevangenschap en marteling van Falun Gong beoefenaars wordt veroordeeld, en waarin zorg wordt uitgesproken over de vermeende orgaanoogst. Het onderwerp werd ook aan de orde gebracht door de Finse Minster van Buitenlandse Zaken Tuomioja in een ontmoeting met de Chinese Minster van Buitenlandse Zaken Li Zhaoxing tijdens de EU topconferentie in Helsinki.
 • In november 2006, na een hoorzitting over het onderwerp, schreef het Ierse Parlement Joint Comité on Foreign Affairs een verzoek aan de Minister van Buitenlandse Zaken om de zaak aan de orde te brengen bij zijn Chinese tegenhangers en dat het opgenomen zou worden in de EU-China dialoog over de Mensenrechten.

Engelse artikel: http://faluninfo.net/article/834/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular