Resolutie Belgische Senaat over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng

In respons op de arrestatie van de bekende Chinese mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng diende de Belgische Senaat vorige week een voorstel voor een resolutie in. De resolutie sluit zich aan bij de recente resolutie van het Europees Parlement en berichten van mensenrechtenorganisaties. Met de resolutie werd op dinsdag 24 oktober ingestemd door de Belgische Commissie van Buitenlandse Zaken en op donderdag 26 oktober in de plenaire zitting.

De [Belgische] senaat,

 • Overwegende dat de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng sinds augustus 2006 gearresteerd werd;
 • Overwegende dat pas begin oktober 2006 zijn advocaat op de hoogte werd gebracht van de officiële aanklacht luidende:  ‘het aanzetten tot het omverwerpen van het communistisch regime’;
 • Overwegende dat Gao Zhisheng gedurende jaren als advocaat en mensenrechtenactivist het opgenomen heeft voor mensen wiens rechten geschonden worden en in het bijzonder voor de leden van de Falun Gong en andere Chinese burgers die het slachtoffer werden van onrechtmatig in beslag genomen onroerende goederen;
 • Overwegende dat Gao Zhisheng elke vorm van politiegeweld tegen mensenrechtenactivisten streng veroordeeld heeft;
 • Overwegende dat zijn familie en sympathisanten sinds zijn arrestatie dagdagelijks geïntimideerd worden door de overheid;
 • Verwijzende naar de resolutie van Europees Parlement over de betrekkingen tussen de EU en China, goedgekeurd op 7 september 2006;
 • Verwijzende naar het persbericht van europarlementslid McMillan-Scott, vice-voorzitter van het Europees parlement op 13 oktober 2006 waarin hij deze arrestatie kadert in de campagne van de Chinese overheid ten aanzien van mensenrechtenactivisten en dit in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 te Peking;
 • Overwegende dat China in maart 2004 in zijn Grondwet een bepaling opnam volgens welke de mensenrechten door de Staat zouden worden geëerbiedigd en gewaarborgd;
 • Overwegende dat China het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten  en politieke rechten heeft ondertekend maar nog niet heeft geratificeerd;
 • Verwijzende naar Amnesty International, Human Rights Watch en andere NGO’s die het erover eens zijn dat de mensenrechtenschendingen in China verergeren wat in schril contrast staat met de belofte die de Chinese regering bij haar kandidatuurstelling als gastland voor de Olympische Spelen heeft gemaakt om de mensenrechtentoestand  te verbeteren;
 • Verwijzende naar meerdere parlementaire initiatieven van leden van de Senaat de afgelopen maanden met betrekking tot de mensenrechten in China en in het bijzonder de vervolging van Falun Gong leden;

Verzoekt de federale regering

1. haar grote bezorgdheid te uiten omtrent het lot van Gao Zhisheng, die bekend staat als een eminent verdediger van de mensenrechten in China;

2. om de Chinese autoriteiten te verzoeken zo spoedig mogelijk een rechtvaardig en transparant proces te houden dat de procedures en de rechten van de verdediging eerbiedigt;

3. om dit verzoek ook op de Europese ministerraad te brengen teneinde een gezamenlijk standpunt in te nemen;

4. de Senaat op de hoogte te houden van de stappen die terzake ondernomen worden;

5. deze resolutie aan de Chinese autoriteiten over te maken alsook aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN, het Hoog Commissariaat voor de Rechten van de Mens en het Europees Parlement.

Ingediend door senatrice Sabine de Bethune

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular