Toegepaste Marteltechniek IJzeren Stoel (Fotos)

14-01-2004 Dwangarbeid

Mevrouw Yuan Xiangfan was een Falun Gong beoefenaar uit het district Ruyang in de provincie Henan. Ze werd in 2001 ontvoerd naar het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen in de provincie Henan. Sindsdien heeft ze hongerstakingen gehouden en geprotesteerd tegen haar ontvoering en illegale opsluiting. Naast opsluiting, is mevrouw Yuan voortdurend gemarteld door de bewakers en gevangenen. Op 9 december 2002 werd de familie van mevrouw Yuan ingelicht en gevraagd of ze haar van het Shibalihe werkkamp naar huis wilden brengen omdat zij zich op de rand van de dood bevond. Mevrouw Yuans toestand was kritiek en voorbij enige medische hulp en ze stierf op 8 september 2003. De manier waarop ze vervolgd is tekenend zoals zal blijken uit het volgend artikel en de fotos die van haar genomen zijn na haar tragische dood.

Mevrouw Yuan Xiangfan stierf op de vroege leeftijd van 38 jaar. Voordien werkte ze in de Ruyang District Drukkerij in de provincie Henan.

YuanXiangfan_1.jpgDe politie ontvoerde mevrouw Yuan Xiangfan in februari 2002 in Beijing toen ze probeerde haar grondwettelijk recht uit te oefenen door middels een beroep op te komen voor Falun Gong.  De politie voerde haar af terug naar de provincie Henan en sloot haar op in de Ruyang districtsgevangenis zonder gerechtelijk proces. Daar dwong het personeel haar te knielen voor een lange tijd om te trachten haar geloof in Falun Gong op te geven. Toen mevrouw Yuan weigerde hierop in te gaan, werd ze geketend aan wat de "ijzeren stoel" genoemd wordt voor drie hele dagen en nachten. Haar armen, polsen, benen en enkels waren ook vastgebonden aan de "ijzeren stoel" zodat ze helemaal niet kon bewegen tijdens de foltering. Gedurende het proces van foltering, kwam het Henan Provinciale Departement de Ruyang districtsgevangenis inspecteren. Om het bewijs van illegale marteling te verbergen, brachten de bewakers haar van kamer naar kamer gedurende de inspectie. Dus vele medegevangenen en Falun Gong beoefenaars waren getuige van de ondraaglijke pijn waarin mevrouw Yuan verkeerde, en allen konden het niet helpen te huilen.

\[De foltering in de "IJzeren Stoel" wordt vaak gecombineerd met de persoon ervan te weerhouden te eten drinken, slapen en het toilet te gebruiken. Deze marteling kan resulteren in slechte bloedcirculatie naar de onderste ledenmaten en zenuwbeschadiging vanaf het middel naar beneden.]

In Mei 2000, werden vijf Dafa beoefenaars, inclusief mevrouw Yuan Xiangfan, afgevoerd naar de jeugdgevangenis in Luoyang in de provincie Henan. Ieder van de vijf beoefenaars werd gescheiden van elkaar vastgehouden zodat ze elkaar niet konden spreken of steunen. De staf beveelde de medegevangen in hun cellen hen uit te schelden en te slaan naar goeddunken zo lang het hen Falun Gong kon doen opgeven. Op een keer werd mevrouw Yuan gedwongen te knielen op beide knieën voor meer dan 15 dagen achtereen.

YuanXiangfan_2.jpgIn februari 2001, brak de politie in bij mevrouw Yuan Xiangfan thuis en ontvoerde haar. Ze sloten haar onrechtmatig op in de Ruyang districtsgevangenis en lieten haar niet vrij tot vijf maanden later. Omdat mevrouw Yuan Falun Gong bleef beoefenen, werd ze in net iets meer dan 10 dagen na haar vrijlating door officieren van het openbare veiligheidsbureau misleid een politieauto in te stappen en werd ze naar het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen ontvoerd waar ze twee jaar onrechtmatig opgesloten werd zonder enige aanklacht of openbaar gerechtelijk proces. Terwijl ze in het werkkamp zat werd ze onderworpen aan vele vormen van foltering. Mevrouw Yuan weigerde de rekoefeningen te doen die vereist waren voor alle gevangenen, of te antwoorden wanneer de staf haar naam riep bij het tellen van de gevangenen. Iedere keer dat ze weigerde behandeld te worden als een gevangene, sprongen vier of vijf stafleden op haar, sloegen haar neer op de grond en drukten haar lichaam samen terwijl ze haar sloegen en uitscholden. Ze grepen zelfs haar hoofd en ramden het tegen de betonnen vloer. Omdat mevrouw Yuan weigerde op te geven na op deze manier aangevallen te zijn voor verscheidene keren bij de derde eenheid, werd ze overgeplaatst naar de tweede eenheid voor ergere foltering.

Op 18 oktober 2001, werd mevrouw Yuan Xiangfan overgeplaatst naar de tweede eenheid waar de stafleden veel meedogenlozer zijn dan die van de derde eenheid. De gevangenen die gearresteerd waren voor misbruik van drugs werden vaak bevolen om mevrouw Yuan naar de toiletten te slepen waar ze haar onderwierpen aan privé foltersessies. Ze bleven haar slaan en sloegen haar hoofd tegen de betonnen vloer. Zelfs wanneer ze naar de slaapruimte terugkeerden bleven ze haar hevig slaan. Vanwege het ontbreken van iedere mogelijkheid om een klacht in te dienen over de mishandelingen, besloot mevrouw Yuan Xiangfan in hongerstaking te gaan om te protesteren tegen de illegale opsluiting en marteling. Ze begon haar hongerstaking op 23 oktober 2001. Twaalf dagen later was ze te zwak om door te gaan en begon te eten. Op 6 november 2001 begon ze een nieuwe hongerstaking voor meer dan twee maanden. Gedurende deze tijdsperiode, werd ze onderworpen aan dwangvoeding die gebruikt wordt als een vorm van foltering in de werkkampen om het resultaat te bereiken dat Falun Gong beoefenaars hun geloof opgeven. Een staflid of medegevangene hield haar hoofd vast, twee hielden haar armen vast, een andere zat op haar lichaam, nog een andere dwong haar mond open met twee stalen lepels en hield het open terwijl een andere de inhoud in haar mond goten. De folteraars bleven het voedsel ingieten en schonken totaal geen aandacht aan of ze het doorslikte of verstikte in het voedsel. Na iedere hoeveelheid die ze erin goten, hielden ze haar hoofd vast, knepen in haar neus en hielden haar mond dicht om te voorkomen dat ze het voedsel uitspuwde. In deze extreem pijnlijke positie, kan iemand echter het voedsel niet uitspugen noch doorslikken. Ze verstikte in het voedsel en kon niet ademen. Ze verkeerde in onbeschrijfbare pijn. Het voedsel begon eruit te komen door haar neus en mond en spoot op haar folteraars. Vervolgens begonnen ze haar te schoppen en te slaan en sloegen op haar hoofd met de metalen lepels. Later vervingen de folteraars de metalen lepels met een schroevendraaier om haar mond open te sperren, en verwondden het weefsel van haar mond, tong en keel. In December 2001, werd mevrouw Yuan drie maal een glucose injectie gegeven en onderwierpen haar tweemaal aan dwangvoeding middels een slang die in haar maag werd gebracht. Toen ze de slang voor de eerste keer inbrachten, goten ze heldere soep in de slang. Bij de tweede maal injecteerden ze twee maal zout water in hoge dichtheid wat iemand doet overgeven, intense pijn veroorzaakt, en zelfs dood. De slang die ze gebruikten voor de dwangvoeding was een dikke plastic slang, één meter lang en 1 cm diameter. Iedere keer hielden vier of vijf mensen zonder juiste medische training haar stil met kracht en dwongen de dikke plastic slang in haar maag. Na de dwangvoeding, werd mevrouw Yuan paars en snakte naar adem. Voor verscheidene dagen na iedere dwangvoeding bleef ze bloed overgeven.

Later daalde de bloeddruk van mevrouw Yuan tot 70/30, dus het dwangarbeidskamp stuurde haar naar het Ziekenhuis in de stad Zhangzhou voor een gezondheidsonderzoek. De medische staf voerde echter alleen een bloed- en nierentest uit en rapporteerden dat ze OK was. Dus werd ze terug naar het Shibalihe werkkamp gestuurd. In mid-december toen alles met ijs en sneeuw bedekt was, werden mevrouw Yuan Xiangfan en een andere Falun Gong beoefenaar die ook in hongerstaking was, dagelijks naar een werkplaats gebracht in het dwangarbeidskamp. Ondanks het feit dat deze vrouwen extreem zwak geworden waren en niet in staat waren te staan, werden de gevangen bevolen om hen bij de arm te nemen en hen te "leren lopen", alsof deze twee vrouwen deden alsof ze ziek waren. Ze bleven deze twee vrouwen dwingen te lopen totdat ze volledig uitgeput waren en naar lucht snakten.

Tegen mart 2002, was mevrouw Yuan haar hele lichaam zo gezwollen dat ze niet kon lopen voor meer dan twee maanden. Het werkkamp deed alsof ze haar stuurden naar hetzelfde ziekenhuis in Zhengzhou, en niet verwonderenswaardig verklaarde het ziekenhuis nog steeds dat het allemaal absoluut OK ging met haar. Tegen juni waren de zwellingen afgenomen, behalve haar buik. Haar buik was in feite zo gezwollen dat iemand haar had kunnen aanzien voor een vrouw in haar zevende of achtste maand van zwangerschap. Ze was niet instaat om iets te eten en kon alleen een beetje soep drinken iedere dag. Voor nog twee maanden kon mevrouw Yuan niet staan en ze verloor ook haar capaciteit om te zitten. Ze kon niets doen dan op bed liggen. Zelfs toen had ze moeite met ademen. Nu kon ze noch eten noch drinken. Toen ze zich op het randje van de dood bevond belde het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen haar familie en eiste 3000 yuan voorschot voor "medische behandeling" \[500 Yuan is het gemiddelde maandsalaris voor een arbeider in stedelijke gebieden in China]. Haar familie was niet in staat 3000 yuan te betalen omdat haar familie door armoede getroffen was vanwege Jiang Zemins vervolging. Deze nieuwe poging tot afpersing en het nieuws van mevrouw Yuans lichamelijke toestand dreef haar echtgenoot tot wanhoop. Hij scheidde van mevrouw Yuan Xiangfan. In feite waren het mede beoefenaars die uit hun eigen zak betaalden voor de eerdere "medische controles" en de glucose infusies. Toen het dwangarbeidskamp er in faalde geld af te persen van mevrouw Yuan haar echtgenoot, gaven ze het op en stuurde haar naar een ziekenhuis. Maar ze durfden de familie niet het feitelijke resultaat van het onderzoek te laten weten. Ze lichten eenvoudigweg snel de familie in om haar te komen halen toen ze het rapport van het medisch onderzoek ontvingen.

Op 9 december 2002, bracht mevrouw Yuan haar familie haar thuis. In de derde maand na de vrijlating zond het Shibalihe dwangarbeidskamp een staflid om haar te controleren. Ze wilden feitelijk weten of ze haar gezondheid had teruggewonnen. Indien dit het geval was zouden ze haar nogmaals ontvoeren naar het werkkamp. Mevrouw Yuan bleef verlamd en bleef in bed nadat de familie haar naar huis had gebracht. Ze kon niet eten of slapen en leed aan ernstige pijn. Met de zorg van haar moeder, haar jongere zus en vele mede beoefenaars, worstelde mevrouw Yuan voor haar leven voor iets meer dan 6 maanden. Uiteindelijk stierf ze in de nacht van 8 september 2003.

Bovenstaande zijn slecht feiten van vervolging waar haar mede beoefenaars persoonlijk getuige van waren. We weten dat mevrouw Yuan Xiangfan meer folteringen onderging dan hier beschreven. Ze werd gefolterd tot de dood door Jiang Zemin en zijn medeplichtigen. Het Shibalihe dwangarbeidskamp voor vrouwen, en vele anderen die mevrouw Yuan vervolgd hebben zullen uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden en voor het gerecht gebracht worden.

\[Opmerking: Het is een bekende procedure dat de autoriteiten van dwangarbeidskampen Falun Gong beoefenaars vrijlaten wanneer ze in een kritieke toestand verkeren als gevolg van foltering. Gebaseerd op het beleid van Jiang Zemin krijgt ieder werkkamp een "doden quotum", of "het aantal Falun Gong beoefenaars dat een dwangarbeidskamp is toegestaan te doden." Ieder dwangarbeidskamp wordt ook beloond wanneer ze ervoor zorgen dat een Falun Gong beoefenaar zijn of haar geloof in Falun Gong opgeeft. De functionarissen van het kamp wilden niet één van hun doden quota aantal verliezen zonder eerst hun bonusbeloning te krijgen om haar Falun Gong te doen opgeven. De tweede reden is om zich de problemen te besparen van het omgaan met een dood lichaam. In een typisch geval, dat stervende Falun Gong beoefenaars het overleeft en hun toestand zich stabiliseert nadat ze naar huis gestuurd zijn, zal het dwangarbeidskamp hen weer opnieuw ontvoeren en opsluiten, waarna ze het proces van foltering opnieuw starten totdat de beoefenaar ofwel sterft ten gevolge van foltering of hun de beloning doet verkrijgen doordat de beoefenaar Falun Gong opgeeft. Een beoefenaar kan alleen beschouwd worden Falun Gong volledig te hebben opgegeven wanneer hij of zij meerdere verklaringen heeft geschreven en geassisteerd heeft in de vervolging van andere Falun Gong beoefenaars die vastgehouden worden onder dezelfde condities.]

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular