Dringende oproep: tientallen levens op het het spel in de gevangenis van Daqinsystematische uithongering van Falun Gong gewetensgevangenen door de autoriteiten

09-08-2009 Dodenlijst

De levens van Falun Gong beoefenaars in een gevangenis in het Noordoosten van China zijn in groot gevaar sinds de autoriteiten half juli het bevel gaven dat het verboden was hen voedsel te geven. Een recente foto van een uitgemergelde beoefenaar die vrijkwam in december en die in juni stierf benadrukt het gevaar dat de 65 aanhangers lopen die nog steeds worden vastgehouden in de gevangenis van Daqin in Heilongjiang.

Het Falun Dafa Informatiecentrum roept op om brieven te sturen of te telefoneren naar de gevangenis ingevolge het overlijden van een uitgemergelde ex-gevangene door mishandeling.

Falun Gong beoefenaar dhr. Zhu Hongbin stierf op 18 juni 2009 na te zijn gemarteld en uitgehongerd tijdens zijn onwettige opsluiting in de gevangenis van Daqing.

Het Falun Dafa Informatiecentrum verzoekt de wereldgemeenschap dringend om de gevangenis te benaderen en te eisen dat de beoefenaars hun recht om te eten onvoorwaardelijk wordt hersteld en dat zij onmiddelijk worden vrijgelaten.

Volgens meerdere verslagen uit China, zou op 8 juli 2009 de pas gepromoveerde hoofdbewaker van de gevangenis van Daqin, Li Weilong, het bevel hebben gegeven aan alle divisies waar Falun Gong gevangenen vastgehouden worden om hen te verbieden naar de kantine te gaan. Niemand mag hen eten brengen. Vervolgens gaf Li – die volgens ooggetuigen Falun Gong gevangen slaat – op 12 juli bevel om bepaalde beoefenaars van dwangvoeding te voorzien, een brij bestaande uit een mix van rauwe maïzena, water en grote hoeveelheden zout.

Zulke dwangvoedingen worden routinematig uitgevoerd door bewakers zonder enige medische achtergrond en als een vorm van marteling eerder dan als voedingssuplement. Deze marteling is één van de belangrijkste doodsoorzaken onder Falun Gong beoefenaars die in gevangenschap werden vermoord. Het is niet geweten of eveneens niet Falun Gong gevangenen aldaar aan gelijkaardige beperkingen/martelingen worden onderworpen.

“De verantwoordelijkheid voor elke vermoorde beoefenaar door uithongering of marteling in deze gevangenis valt niet enkel op Li’s schouders, maar ook op de partijleiding die hem gepromoveerd heeft” zegt de woordvoerder van het Falun Dafa Informatiecentrum, Erping Zhang. “Het systematisch gebruik van uithongering en marteling tegen een populatie van religieuze gevangenen is een gruweldaad. De internationale gemeenshap zou actie moeten ondernemen om dit onmiddelijke te beëindigen.”

Foto en recent overlijden tonen de systematische mishandelingen in de gevangenis van Daqin

De huidige beslissing om Falun Gong gevangenen in de gevangenis van Daqin uit te hongeren is de meest recente in een geschiedenis van systematische misbruiken tegen beoefenaars die daar worden vastgehouden. In maart 2009 bezocht de moeder van de gevangene Sun Dianjun hem en zag dat zijn handen beefden. Toen ze hem naar de reden ervan vroeg, zei hij dat hij uitgehongerd werd doordat hem reeds gedurende enkele dagen voedsel werd geweigerd. In juni meldde het Informatiecentrum de dood van de 51 jarige gevangene dhr. Li Min. Li stierf op 23 mei 2009 aan een hartaanval na te zijn gemarteld en nadat hem medische verzorging werd geweigerd. (nieuws)

Meer recentelijk vernam het Informatiecentrum de dood van de 43 jaar oude Zhu Hongbing die tot aan zijn arrestatie in 2001 werkte in petrochemisch bedrijf nummer zeven. Op 18 juni 2009 stierf dhr. Zhu thuis, bijna 6 maanden na zijn vrijlating uit de gevangenis van Daqin, waar hij, na een opgezet proces, gedurende zeven jaar werd vastgehouden. Een foto van dhr. Zhu genomen na zijn vrijlating en recentelijk verkregen door het Informatiecentrum toont zijn uitgemergeld lichaam. (foto)

Zoals op de foto duidelijk is te zien is één van de misbruiken die hij onderging gedurende die zeven jaar, de onthouding van voedsel. Op een gegeven moment, nadat hem gedurende vijf dagen voedsel, slaap en toiletgebruik werd geweigerd brachten de autoriteiten van de gevangenis met geweld een tube in zijn neus die via de keel tot in de maag leidde. Tijdens een andere gelegenheid goot een bewaker een kom melkpoeder in de buis die uiteindelijk een verzwering in zijn longen veroorzaakte.

“Dhr. Zhu’s tragische en voortijdige dood benadrukt het reële en onmiddelijke gevaar waaraan iedere Falun Gong beoefenaar is blootgesteld, gevangen gehouden in de gevangenis van Daqin, maar eveneens elders in China,” zegt Zhang.

De dood van Zhu brengt het totale gekende aantal overledenen door de vervolging op 3292. Het versterkt eveneens het niet al te glorieuze record van Heilongjiang als de provincie waar de meeste Falun gong beoefenaars zijn vermoord – ten minste 413 beoefenaars zijn er door mishandeling gestorven sinds 1999 –  evenals de vermaardheid van de gevangenis van Daqin als de plaats van systematische en brutale marteling (voor eerdere gevallen van misbruik en overlijden aldaar, zie het rapport van de Falun Gong Human Rights Working Group. (rapport)

Gestraft voor vreedzaam weerstand bieden tegen “Transformatie”

Opgesloten beoefenaars zouden naar verluidt opnieuw mogen eten indien zij er mee instemmen een gevangenisuniform te dragen. Verscheidene gevangenen hebben dit geweigerd in een poging om het eerste stadium van de systematische pogingen om hen te transformeren te weerstaan. “Transformatie” is een proces waarbij beoefenaars worden verplicht hun geloof op te zeggen en het staat centraal in de campagne van de communistische partij tegen Falun Gong.

“De beoefenaars die hebben beslist geen uniform te willen dragen, deden dit uit een helder begrip van wat zou volgen indien zij dit wel hadden gedaan,” zegt Zhang. “Zij weten dat indien zij de legitimiteit van hun illegale gevangenschap zouden bevestigen, al was het maar door het dragen van een gevangenisuniform, dan zou dit niet het einde zijn van de eisen gesteld door hun bewakers. Integendeel, dit zou slechts het begin zijn.”

De verschillende stadia van het “transformatie” proces zijn goed gedocumenteerd in een artikel van de Washington post in 2002 (nieuws). Eénmaal beoefenaars in brainwashingklassen, arbeidskampen of gevangenissen worden vastgehouden, worden zij meestal door wreed geweld onder druk gezet om hun geloof op te zeggen en hun loyaliteit aan de communistische partij te verklaren. Diegenen die een verklaring van verzaking ondertekenen – zelfs al is het niet gemeend – zien dat hun beproevingen hier niet mee eindigen. Integendeel, zij worden verplicht deel te nemen aan video opnamen die worden gebruikt in propaganda films en collaboratie in de “transformatie” van anderen.

Vele beoefenaars weerstaan de “transformatie” en nemen een principiële houding aan om hun geloof hoog te houden en niet in te stemmen met hun behandeling alsof ze criminelen zijn, zelfs in het aangezicht van een dergelijke brutaliteit. Sommigen ondervonden dat als reactie op hun standvastigheid misbruikers stopten met hen te vervolgen. Andere beoefenaars werden vrijgelaten omdat de autoriteiten vreesden dat hun standvastig geloof de inspanningen om de anderen te transformeren, zouden ondermijnen. Het is in die context dat de Falun Gong gewetensgevangenen in de gevangenis van Daqin gekozen hebben om de eerste stadia van “transformatie” te weerstaan.

“De weigering van deze mensen om een uniform te dragen is een moedige en mededogende daad,” zegt Zhang. “ Het is niet enkel gedaan om die pricipiële houding aan te nemen tegen onjuiste gevangenschap, maar eveneens om medeburgers te beschermen tegen de schade die hen zou berokkend worden indien de beoefenaars met de brutale campagne zouden hebben meegewerkt.”

“Nu bevinden deze helden zich in daadwerkelijk groot gevaar. Wij hopen dat regeringsfunctionarissen, evenals gewone burgers wereldwijd – van makelaars tot universiteitsstudenten –10 minuten van hun tijd willen vrijmaken om een brief te schrijven of een telefoon te plegen dat deze mensen hun leven kan redden.”
Dringende oproep:

Het Falun Dafa Informatiecentrum verzoekt dringend:

  • De internationale media en mensenrechtenorganisaties: verder onderzoek te verrichten en het lot van beoefenaars onderhevig aan uithongering en marteling, in deze gevangenis, te publiceren
  • De verkozen politici, voornamelijk van Daqing’s zustersteden (Calgary, Canada; Chungju, Zuid-Korea): naar de gevangenis te schrijven en van de lokale autoriteiten te eisen het onvoorwaardelijk herstel voor beoefenaars om te mogen eten evenals hun onvoorwaardelijke vrijlating
  • De bezorgde burgers over de hele wereld: het op te nemen voor één van de gevangenen en de gevangenis te bellen of haar bewakers aan te schrijven en de onmiddelijke vrijlating te eisen van die persoon.

Contactinformatie voor de gevangenis van Daqing (eveneens gekend als de gevangenis van Hongweixing)
Daqing Prison
Ranghu Road, Hongweixing Street
Daqing City, Heilongjiang Province, 163159
People’s Republic of China 
 

Telefoonnummers


- Gevangenisdirecteur Wang Yongxiang: +86-459-5057999    +86-459-5105087      +86-13199086888 
- Li Weilong (recentelijk gepromoveerd tot hoofdbewaker die de ontbering van voedsel beval) Gsm: +86-13936903441
- Hoofd van de politieke commissie, Chen Qingfa:  +86-459-5058588                                                                                              +86-459 4686358              +86-13329491288
- Directeur van gevangeniszaken (verantwoordelijk voor het toestaan van familiebezoeken) Zhuang Shuben: +86-459-5059073    +86-459-5992988
+86-130-09833636

Details van de 65 Falun Gong beoefenaars gevangengehouden in de gevangenis van Daqing:

De eerste divisie: Dhr. Sun Yaomin (van Tieli), Dhr. Ren Zhongde (van Acheng), Dhr. Liu Xiangchen (van Bin County), dhr. Sui Ximin (van Mulan County), Dhr. Yang Chengshan (van Acheng), Dhr. Wang Yudong (van de stad Qiqihaer), een nieuwkomer (naam is niet gekend). (zeven beoefenaars in totaal)

De tweede divisie: Dhr. Li Hai (van Daqing), Dhr. Li Huifeng (van Qiqihaer), Dhr. Wang Jiang (van Harbin), Dhr. Zou Guoyan (van Shuangcheng), Dhr. Shi Baosheng (van Daqing), Dhr. Liu Zhigao (van Daqing), Dhr. Su Taiqi (van de stad Wuchang), Dhr. Zhang Kuiwu (Zhang is voor een voormalig vergrijp opgesloten toen hij met de beoefening van Falun Gong in de gevangenis begon voor 20 juli 1999; hij werd naar deze divisie verplaatst omdat hij de praktijk niet wilde opgeven vanaf het moment dat het verboden werd) (Acht beoefenaars in totaal).

De derde divisie: Dhr. Chen Lei (van Harbin), Dhr. Zhao Shifeng (van Zhaoyuan County), Dhr. Wu Yanchun (van Acheng), Dhr. Qu Yonghua (van Acheng), Dhr. Yin Zhenxiang (van Suihua), Dhr. Zhao Xidong (van Harbin), Dhr. Zhou Shuzhang (van Tieli), Dhr. Deng Qingshan (van Fuyu), Dhr. Na Zibo (van Wuchang), Dhr. Li Zhiwen (van Qinggang). (Tien beoefenaars in totaal).

De vierde divisie: Dhr. Li Zhanbin (van Fangzheng County), Dhr. Liu Guifu (van Harbin), Dhr. Li Hongkui (van Harbin), Dhr. Wu Chunwen (van Shuangcheng), Dhr. Li Chao (van Shuangcheng), Dhr. Zhai Zhibin (van Daqing). (zes beoefenaars in totaal).

De vijfde divisie: Dhr. Zhang Jian (van Qiqihaer), Dhr. Wang Shusen (van Hegang), Dhr. Chen Chunlin (van Anda), Dhr. Gong Haiou (van Qiqihaer), Dhr. An Xing (van Shuangcheng), Dhr. Liu Hongtu (van Tieli), Dhr. Liu Pengfei (van Harbin), een nieuwkomer (naam is niet gekend). (Acht beoefenaars in totaal).

De zesde divisie: Dhr. Zhang Xingye (van Daqing), Dhr. Zuo Gang (van Harbin), Dhr. Qiu Xuezhi (van Jixi), Dhr. Yang Gongxi (van Acheng), Dhr. Yu Liangbin (van Suihua). (Vijf beoefenaars in totaal)

De zevende divisie: Dhr. Sun Xinghe (van Daqing), Dhr. Song Zhanlin (van Tonghe County), Dhr. Sun Dianbin (van Jixi), Dhr. Yu Shengquan (van Harbin), Dhr. Zhao Shijun (van Acheng), Dhr. Huang Tiebo (van Acheng), Dhr. Du Deping (van Daqing), Dhr. Wang Shoujun (van Harbin). (Acht beoefenaars in totaal)

Het heropvoedingsteam: Dhr. Zhang Zhi (van Anda), Dhr. Xu Zhi (van Baiquan County), Dhr. Fu Wenchang (van Acheng). (Drie beoefenaars in totaal)

Het dienstenteam: Dhr. Zhou Guochen (van Daqing). (Eén beoefenaar)

De ziekenboeg: Dhr. Wang Hai, Mr. Li Wanyue, Mr. Zhang Tichao (van Acheng), Dhr. Wang Mi, van Jixi, Dhr. Wang Yudong. (Vijf beoefenaars in totaal)

Divisie onbekend: Dhr. Zhang Xingguo (van Suihua), Dhr. Liu Zhongquan (van Bin County), Dhr. Liu Guoliang (van Harbin), Dhr. Dong Xiaodong (van Wuchang City). (Vier beoefenaars in totaal)

Oorspronkelijk Engelse bericht van het Falun Dafa Information Center

http://www.faluninfo.net/article/894/?cid=84

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular